หน้าแรก / เยี่ยมชมโรงงาน
เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ของดรับคณะเยี่ยมชมจากหน่วยงานภายนอกเป็นการชั่วคราว
วันที่เปิดให้เยี่ยมชมโรงงาน วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์
ส่วนที่เปิดให้เข้าชม
โรงประกอบรถยนต์นั่ง
เวลาที่เปิดให้เข้าชม
10.00-11.30 (ช่วงเช้า)
14.00-15.30 (ช่วงบ่าย)
จำนวนผู้เข้าชม 30-40 คน
 1. ส่งจดหมายขอเข้าเยี่ยมชมโรงงานถึง คุณเวทิตา นิลหลวง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่อีเมลล์ wninluan@aat.ford.com หรือ เบอร์แฟกซ์
  038-954-151 และกรุณาโทรยืนยันทางโทรศัพท์หลังจากที่ส่งจดหมายที่เบอร์
  038-954111 ต่อ 4022 กรุณาระบุวัตถุประสงค์การเยี่ยมชมโรงงาน จำนวนผู้เข้า
  เยี่ยมชม วัน เวลาที่ต้องการเข้าชมโรงงาน และเบอร์ติดต่อหรืออีเมลล์ของ
  ผู้ประสานงาน
 2. ในกรณีที่มีการติดต่อขอเข้าชมหลายคณะในวันเดียวกัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
  ให้กับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่ติดต่อมาเป็นอันดับแรก
 3. ทางบริษัทฯจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันวัน เวลาในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานโดยทาง
  โทรศัพท์และ อีเมลล์เพื่อเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
หมายเหตุ
 • การติดต่อขอเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ต้องติดต่อก่อนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
  ก่อนวันเยี่ยมชมโรงงานจริง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธ์งดเข้าเยี่ยมชมโรงงานในกรณีที่มีกิจกรรมภายในโรงงาน
  หรืออยู่ในระหว่างการพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 1. กรุณาตรงต่อเวลา
 2. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่รัดกุม เรียบร้อย
  - เสื้อแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงขายาวเท่านั้น
  - สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้าผ้าใบเท่านั้น
  ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าเปิดแตะหรือรองเท้า เปิดเห็นนิ้วเท้า หรือรองเท้าที่มี
  แค่สายคาดโดยเด็ดขาด
 3. ห้ามสูบบุหรี่ภายในบริเวณโรงงาน
 4. ห้ามจับ หรือสัมผัสเครื่องจักร และชิ้นส่วนใดๆ ขณะเดินชมโรงงาน
 5. ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพใดๆในโรงงาน