หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา : พัฒนาชุมชน...คืนประโยชน์สู่สังคม
พัฒนาชุมชน...คืนประโยชน์สู่สังคม

ออโต้อัลลายแอนซ์ เป็นเพื่อนบ้านที่เอาใจใส่กับชุมชนรอบข้างอยู่เสมอ ซึ่งเห็นได้จากกิจกรรมกิจกรรมเพื่อสังคม และโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ ต่างๆ ได้แก่

 • การบริจาคในงานประเพณีทางพุทธศาสนาของชุมชน
 • ร่วมงานและบริจาคในกิจกรรมเพื่อสังคมของโรงเรียน และวัดในชุมชน
 • โครงการบริจาคโลหิต และการบริจาคเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย
 • โครงการบริจาคเฟอร์นิเจอร์ไม้อัด และอุปกรณ์การเรียน ให้กับโรงเรียนในชุมชนชนบท
 • โครงการสร้างห้องสมุดเพื่อนักเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้แก่

 • การเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลกับบริษัทอื่นๆ ในบริเวณเดียวกันเป็นประจำ
 • การบริจาคในงานประเพณีต่างๆ ของชุมชน

 

ออโต้อัลลายแอนซ์ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นอันดับต้นๆ เช่นกัน และถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากับเงิน เวลา กำลังคน และทรัพยากรอื่นๆ ที่ใช้ไป และนี่คือสาเหตุที่บริษัทฯ มุ่งผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแทเจริง โดยควบคุมผลกระทบจากกระบวนการผลิตที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

การจัดกิจกรรมภายในต่างๆ ของบริษัทฯ มีจุดประสงค์หลักในการ สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี และเพิ่มขวัญและกำลังใจของพนักงาน นับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเสริมสร้างบรรยากาศ อันดีในการทำงานอีกด้วย ได้แก่

 1. พิธีประกอบศาสนกิจที่บริเวณสนามของของบริษัทฯ ทุกเดือน
 2. สถานที่พักผ่อนสร้างจากไม้อัดที่นำกลับมาใช้ใหม่
  โดยพนักงานออโต้อัลลายแอนซ์
 3. กิจกรรมสันทนาการหลายรูปแบบ