หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา : AAT Mission
AAT Mission
ลูกค้า: มอบสิ่งที่เกินความคาดหมายให้กับลูกค้าทั่วโลก
บุคลากร: พัฒนาทักษะ, ทันเหตุการณ์, มีความรับผิดชอบในการตัดสินใจและมุ่งมั่นในงาน
การดำเนินงานของบริษัท: บรรลุเป้าหมายคุณภาพสินค้าระดับโลกและมีขบวนการปฏิบัติที่ดียอดเยี่ยม
การบริหารของบริษัท: สร้างความแข็งแกร่งด้านการเงินและความเติบโตระยะยาว
ความรับผิดชอบต่อสังคม: ส่งเสริมชุมชน, รักษาสิ่งแวดล้อม, และรักษาจริยธรรมของพนักงานให้อยู่ในระดับสูง
ด้วยความร่วมมือของพนักงานทุกคน และการบริหารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนกระบวนการที่ดีเลิศ เอเอที จะ
 • พยายามตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลกในระดับสูงสุด
 • ผลิตรถยนต์ให้มีคุณภาพที่ดีที่สุดและ เหนือกว่ารถยนต์ในระดับเดียวกันสู่ตลาดโลก
 • ดำเนินการในแต่ละกระบวนการโดย
  ตระหนักถึงคุณภาพเป็นอันดับแรก
มุ่งสร้างคุณภาพระดับโลกใน
ผลิตภัณฑ์ ด้วยกระบวนการที่ดีเลิศ ให้เกินความคาดหวังของลูกค้าทั่วโลก

บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างฟอร์ด มอเตอร์ จำกัด และ มาสด้า มอเตอร์ คอเปอร์เรชั่น ทำการผลิตรถยนต์ ทั้งเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ

บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ข้อบังคับ และข้อกำหนดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในนามขององค์กรจะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นในการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการในกระบวนการผลิตและประกอบรถยนต์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เรามุ่งมั่นที่จะจัดการกระบวนการผลิต วัสดุและวิธีการเพื่อลดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดพร้อมไปกับการพยายามสร้างผลกระทบในทางบวก รวมทั้งเรื่อง

 • ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เหลือน้อยที่สุด
 • ใช้วัสดุที่มีสารพิษลดลงในกระบวนการผลิต
 • ลดการใช้ทรัพยากรน้ำ
 • ลดการปล่อยของเสียโดย ลดการใช้ การใช้ซ้ำ และรีไซเคิล รวมถึงการลดพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
 • ควบคุมการกำจัดของเสียโดยไม่ใช้วิธีการฝังกลบ
 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในกระบวนการผลิต