หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา : กระบวนการผลิต
กระบวนการผลิต

ดำเนินการผลิตชิ้นส่วนตัวถังของรถยนต์ทั้งชิ้นส่วน ภายนอก (Outer parts) และชิ้นส่วนภายใน (Inner parts) ที่เป็นแผ่นโลหะมาทำการขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ ซึ่งกระบวนจะผ่านการขึ้นรูปที่แม่พิมพ์ทีละขั้นตอนโดยผ่านการอัดขึ้นรูปจากเครื่องจักรที่ทันสมัย (Press Machine) เป็นระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ (Full Automatic) ทั้ง 3
สายการผลิต (Line Production) คือ

1. สายการผลิต A (Line A) มีเครื่องปั๊ม 5 เครื่อง หุ่นยนต์ 7 ตัว
2. สายการผลิต B (Line B) มีเครื่องปั๊ม 5 เครื่อง หุ่นยนต์ 7 ตัว
3. สายการผลิต C (Line B) มีเครื่องปั๊ม 4 เครื่อง หุ่นยนต์ 6 ตัว

เครื่องจักรเครื่องมือ และบุคลากร ที่คอยซ่อม บำรุงรักษา ให้สายการผลิต ผลิตชิ้นงานได้ตามความต้องการของสายการผลิตถัดไป อย่างมีคุณภาพและเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบการตรวจสอบคุณภาพที่ดี และการวางแผนการผลิตที่ใช้ระบบ Production Line Control (PLC) จึงทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีคุณภาพที่เป็นเลิศ ตามมาตราฐานที่วางใว้

กระบวนการผลิตสำหรับแผนกประกอบตัวถัง เริ่มต้นจากการประกอบโครงสร้างต่างๆของตัวถังรวมถึงส่วนกระบะ เนื่องจากขั้นตอนในการประกอบตัวถังรถยนต์ มีความละเอียดและซับซ้อนในการเชื่อมจุดต่างๆ มาก จึงมีเครื่องเชื่อมมากกว่า 500 เครื่อง พร้อมหุ่นยนต์ที่ทันสมัยในการเชื่อมจุดต่างๆ มากกว่า 3,500 จุด โดยทุกกระบวนการผลิตมีการใช้ระบบรับประกันคุณภาพ QLS: Quality leadership System เพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าและมาตรฐานอันดี
แผนกสีของบริษัทออโต้อัลลายแอนซ์ หลังจากรับรถ(ตัวถังรถยนต์และตัวกระบะ) ที่ส่งมาจากแผนกประกอบตัวถังรถยนต์ ก่อนเริ่มทำสีต้องผ่านกระบวนการล้างทำควรสะอาดและชุบสีกันสนิมด้วยระบบไฟฟ้า และซีลปิดรอยตะเข็บของตัวถังรถยนต์เพื่อกันน้ำรั่ว หลังจากนั้นจะผ่านระบวนการเตรียมผิวและพ่นสีต่อไป ซึ่งกระบวนการพ่นสีได้รับการพัฒนาระบบการพ่นเปียก 3 ชั้นมาจากทางมาสด้า ญี่ปุ่น ซึ่งได้เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ปี2551โดยมี 3 เป้าหมายหลัก คือ
1) ลดปริมาณของสาระเหย
2) ลดปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
3) ลดเวลาในการผลิต และสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญ
1) ใช้สีที่มีเทคโนโลยีและคุณภาพสูง ที่มีมาตรฐานระดับโลก
2) ใช้เทคโนโลยีและประสิทธิภาพสูง
3) ใช้เทคโนโลยีที่ทำให้เกิดปัญหาคุณภาพน้อยที่สุด
4) ใช้เทคโนโลยีที่สามารถตรวจสอบได้จริง

ประกอบไปด้วยกระบวนการผลิตหลักๆ 4 กระบวนการ

 1. ชิ้นส่วนหลักๆของเครื่องยนต์จะถูกประกอบที่ Short block line.
 2. การเตรียมฝาสูบ การประกอบชิ้นส่วนภายในฝาสูบ รวมถึงการทดสอบการรั่วของฝาสูบที่ Cylinder Head line จากนั้นส่งไปประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ที่ Short block line
 3. ชิ้นส่วนที่มีความหลากหลายหรือหลายรุ่นจะถูกจัดเตรียมตั้งแต่ Kitting line และส่งชิ้นส่วนเหล่านั้นมาประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ที่ Long block line.
 4. เครื่องยนต์ที่ประกอบเสร็จจาก Long block line ถูกนำมาทดสอบขั้นสุดท้าย และตรวจสอบคุณภาพที่พื้นที่ Test loop.
มีทั้งหมด 6 หน่วยงาน ได้แก่
หน่วยงานที่ 1 และ 2 : ประกอบชิ้นส่วนภายในห้องผู้โดยสาร
หน่วยงานที่ 3 : ทำการประกอบช่วงล่าง(แชสซี)
หน่วยงานที่ 4 : ทำการประกอบเครื่องยนต์เข้ากับแชสซีและหัวเก๋งเข้ากับแชสซี
หน่วยงานที่ 5 และ 6 : ประกอบขั้นสุดท้าย
หน่วยงานที่ 7- 10 : ส่วนจัดเตรียมชิ้นส่วนเพื่อการผลิต

นอกจากนั้น แผนกนี้ยังทำหน้าที่ซ่อมแซมหรือแก้ไขส่วนที่บกพร่องในขั้นตอนการประกอบต่างๆ เพื่อคุณภาพสูงสุดของเครื่องยนต์
 • มีหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพของชิ้นส่วนที่จะนำมาประกอบเป็นตัวรถให้ได้ตามคุณลักษณะทางวิศวกรรมและกฎหมายรถยนต์ของแต่ละประเทศ
 • ตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนก่อนที่จะนำเข้าไปประกอบในกระบวนการต่างๆ
 • ทำการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่ได้รับการแจ้งจากกระบวนการประกอบทั้งในส่วนของการประกอบรถยนต์สำเร็จรูปในบริษัทและการจัดส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูปไปยังโรงงานประกอบรถยนต์ของเราในประเทศอื่
ตรวจสอบรถยนต์หลังกระบวนการประกอบสุดท้ายทุกคัน โดยมีการตรวจสอบทั้งภายนอก ภายใน การทำงานของระบบไฟฟ้า ระบบการขับเคลื่อน ตามมาตรฐานที่ถูกกำหนดมาหรือตามความต้องการของลูกค้า

เป็นหน่วยงานที่ทำการตรวจประเมินคุณภาพของรถยนต์รุ่นใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบไว้ รวมทั้งการตรวจติดตามคุณภาพของรถยนต์รุ่นปัจจุบัน

 • เก็บข้อมูลตรวจสอบรถยนต์ของโรงงาน
 • ตรวจสอบวิเคราะห์รถยนต์อย่างละเอียดทั้งในแบบเสมือนลูกค้า และห้องปฎิบัติการทดสอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของแต่ละประเทศ และสภาพการขับขี่แบบต่างๆ
 • ตรวจสอบปล่อยรถยนต์รุ่นใหม่
 • ควบคุมและทำการสอบเทียบเครื่องมือวัดภายในโรงงาน
 • ควบคุมดูแล และบริหารระบบคุณภาพของโรงงานให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO9001 รวมทั้งข้อกำหนดเฉพาะของบริษัทแม่
 • จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบรถยนต์ ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของฝ่ายวิศวกรรม รวมทั้งข้อกำหนดของลูกค้า และข้อกำหนดด้านกฎหมายรถยนต์
 • จัดหาเครื่องมือ เครื่องจักรเพื่อการทดสอบรถยนต์ ให้กับหน่วยงานตรวจสอบต่างๆ
รวบรวมข้อมูลจากทางลูกค้าประเทศต่างๆ ทำการวิเคราะห์เพื่อนำกลับมาให้กระบวนการต่างๆ ปรับปรุงคุณภาพทั้งที่เป็นรถที่สมบูรณ์และชิ้นส่วนส่งออกไปประกอบที่ประเทศอื่น
 • มีหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพของชิ้นส่วนที่จะนำมาประกอบเป็นเครื่องยนต์สำเร็จรูปให้ได้ตามคุณลักษณะทางวิศวกรรมและข้อกำหนดทางกฎหมายของแต่ละประเทศ
 • ตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนเครื่องยนต์ก่อนที่จะนำเข้าไปประกอบในกระบวนการต่างๆและรวมถึงการตรวจสอบเครื่องยนต์สำเร็จรูปก่อนที่ส่งไปยังโรงงานประกอบรถยนต์ของเราในประเทศอื่นๆ
 • ทำการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่ได้รับการแจ้งจากกระบวนการประกอบทั้งในส่วนของประกอบรถยนต์และที่จัดส่งไปยังโรงงานประกอบของเราในประเทศอื่นๆ
 • ทำการตรวจสอบความสะอาดของชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นส่วนหลักของเครื่องยนต์เพื่อให้มั่นใจว่าชิ้นส่วนดังกล่าวมีความสะอาดปราศจากสิ่งสกปรกภายในและอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
 • ทำการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์สำเร็จรูปตามแผนการทดสอบและส่งผลการทดสอบให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อยืนยันและให้มั่นใจว่าสมรรถนะของเครื่องยนต์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด
มุ่งสร้างคุณภาพระดับโลกในผลิตภัณฑ์ ด้วยกระบวนการที่ดีเลิศ ให้เกินความคาดหวังของลูกค้าทั่วโลก